Na základe týchto podmienok sa poskytovateľ zaväzuje prostredníctvom služby dodať zákazníkovi tovar. Zákazník je povinný uviesť v objednávke pravdivé a úplné údaje o svojej osobe alebo firme. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami poskytovania a využívania služby a zaväzuje sa ich dodržiavať. Zákazník berie na vedomie, že mu vzniká okrem iného povinnosť zaplatiť poskytovateľovi cenu za tovar, a to vo výške podľa zaslanej objednávky. Súhlasom s obchodnými podmienkami vyslovuje súhlas so spracúvaním, poskytnutím, sprístupnením a zverejnením svojich osobných údajov podľa zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Podmienky poskytovania a využívania služby (ďalej len ako „podmienky“) tvoria právne záväznú dohodu medzi Vami a spoločnosťou KPK Reklama s.r.o., uzatvorenú v zmysle ustanovení z.č. 513/1993 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov. Je preto dôležité, aby ste si všetky podmienky dôkladne prečítali.
Odoslaním objednávky zákazník súhlasí s tým, že bude zaradený do informačnej databázy KPK Reklama s.r.o. a bude dostávať na svoju e-mailovú adresu aktuálne ponuky poskytovateľa.

Čl. I - Výklad pojmov

Poskytovateľ: KPK Reklama s.r.o. IČO: 46822798, DIČ: 2023598830,

IČ DPH: SK2023598830, Zapísaná v OR OS KE I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 30634/V

Zákazník: každá osoba, ktorá v súlade s týmito Podmienkami využíva službu poskytovanú poskytovateľom.

Objednávka: vyplnenie formulára na webovej stránke poskytovateľa obsahujúceho rozmery, rozlíšenie, farebnú úpravu objednaného tovaru a cenu tovaru. Ak nie je uvedené inak, má sa za to, že cena je uvedená vrátane DPH. Objednávka je v zmysle § 43c ods. 1) z.č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov považovaná za prijatie návrhu na uzatvorenie zmluvy.

Služba: spracovanie, úprava a tlač fotografie alebo grafiky zaslanej objednávateľom prostredníctvom objednávkového formulára.

Tovar: konečný produkt spracovaný prostredníctvom služby podľa požiadaviek zákazníka.

Čl. II - Ochrana osobných údajov

Poskytovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje zákazníka žiadnej tretej strane, ibaže tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy.

Poskytovateľ prehlasuje, že podnikol všetky možné, t.j. známe opatrenia, aby tieto údaje zabezpečil pred neoprávnenými zásahmi tretích osôb. Nenesie však zodpovednosť za prípadné neoprávnené zásahy tretích osôb, v dôsledku ktorých tieto osoby získajú prístup k údajom jednotlivých užívateľov a/alebo k ich účtom a tieto údaje neoprávnene použijú, využijú, zneužijú alebo ich sprístupnia tretím osobám.  Zákazník prehlasuje, že si je v tejto súvislosti vedomý rizík pre neho vyplývajúcich z vyššie uvedených neoprávnených zásahov tretích osôb. Prevádzkovateľ stránky však tiež prehlasuje, že s osobnými údajmi  svojich zákazníkov, získanými pre registrácii (kúpe produktu) na tejto stránke nakladá v zmysle zákona 122/2013 O ochrane osobných údajov.  Registračné číslo pre túto stránku pridelené Úradom na ochranu osobných údajov je 201408993.

Čl. III - Práva a povinnosti

Zákazník sa zaväzuje nevyužívať služby poskytovateľa spôsobom odporujúcim všeobecne záväzným právnym predpisom v mieste pobytu zákazníka, ako aj všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a to najmä spôsobom neslušným, poburujúcim, obscénnym, propagujúcim pornografiu.

Fotografie alebo grafiku je zákazník povinný posielať vo veľkostiach a formátoch súborov zverejnených na www.printimages.sk. V prípade väčšieho súboru či iného formátu dát môže poskytovateľ odmietnuť prevzatie objednávky na vytlačenie.

Poskytovateľ nezodpovedá objednávateľovi za žiadnu škodu, ktorá vznikne v súvislosti s dočasným alebo trvalým prerušením poskytovania služby; vymazaním, poškodením alebo neuložením obsahu; uvedením nesprávnych údajov o svojej osobe alebo firme. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za iné škody vrátane následných škôd alebo ušlého zisku.

Poskytovateľ je oprávnený zrušiť účet objednávateľa, ktorý porušuje podmienky riadneho používania služby.

Poskytovateľ nezabezpečuje archiváciu digitálnych dát – zaslaných fotografií alebo grafiky. On-line zaslané dáta na spracovanie sú priebežne podľa potreby, najneskôr však do 15 dní, zo servera vymazané.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia samostatne vylepšiť farbu a hustotu obrazových bodov  všetkých fotografií a grafík.

Čl. IV - Autorské práva

Zákazník berie na vedomie, že poskytovateľ je vlastníkom všetkých zákonných a vlastníckych práv týkajúcich sa služby, a to vrátane práv na duševné vlastníctvo, ktoré sú súčasťou služby.

Zákazník, je povinný k použitej fotografii alebo grafike tiež zaobstarať súhlas príslušných majiteľov autorských práv, ak nie je majiteľom týchto práv samotný zákazník. Poskytovateľ v prípade použitia takýchto materiálov nezodpovedá za porušenie autorských práv tretích osôb k takto poskytnutým a použitým materiálom, vrátane práv k ochrannej známke alebo dizajnu.

V prípade použitia fotografie alebo grafiky podľa čl. III, bod 5.) zákazník prevádza na poskytovateľa práva v zmysle § 18 ods. 2) zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších zmien a doplnkov. Poskytovateľ má právo vykonávať zmeny diela, takéto dielo ďalej šíriť predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva. Spôsob používania a rozsah šírenia diela je poskytovateľ oprávnený zvoliť podľa vlastného uváženia. Za takýto prevod práva patrí objednávateľovi jednorazová odmena stanovená vzájomnou dohodou.

Čl. V - Cena a platobné podmienky

Zákazník sa zaväzuje zaplatiť za objednaný tovar cenu uvedenú v objednávke.

Zákazník je povinný zaplatiť cenu pri zaslaní objednávky prostredníctvom jedného zo spôsobov platby uvedených na www.printimages.sk.

Zaplatením sa rozumie pripísanie celkovej ceny na účet poskytovateľa.

Čl. VI - Dodanie tovaru

K objednaniu a dodaniu tovaru dochádza na základe objednávky zaslanej zákazníkom.

Poskytovateľ sa zaväzuje odoslať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 15 pracovných dní od zaplatenia. V prípade nemožnosti dodržania tejto lehoty bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu uvedeného pri registrácii.

Objednaný tovar bude zákazníkovi doručený poštou alebo kuriérom. Súčasťou dodávky bude faktúra a doklad o zaplatení.

Ku každej samostatnej objednávke budú účtované zasielateľské náklady vo výške uvedenej v objednávke, ak zasielateľské náklady nie sú účtované v cene alebo vôbec a to vrátane DPH.

Poskytovateľ neručí za riziko poškodenia zásielky počas poštovej prepravy. V prípade poškodenia zásielky počas poštovej prepravy je potrebné uplatniť reklamáciu priamo na pošte alebo u doručovacej spoločnosti.

Oneskorené dodanie zásielky neoprávňuje zákazníka k odmietnutiu jej prevzatia ani k požadovaniu náhrady za nedodržanie dodacej lehoty.

Čl. VII - Záruka

Na dodaný tovar sa vzťahuje zákonom stanovená reklamačná lehota v zmysle § 620 z.č.40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov. Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

V prípade, ak bude reklamácia odôvodnená a uplatnená v zákonom stanovenej lehote všetky uznané reklamované chyby, závady a nedostatky budú odstránené bezplatne.

Ak odstránenie závady nie je možné, má zákazník právo na odstúpenie od zmluvy

Reklamovať možno vady, ktoré je možné technicky odstrániť, nie je možné uplatňovať reklamáciu odôvodnenú záležitosťou vkusu, t.j. odlišné farebné podanie.

Poskytovateľ nezodpovedá za to, že farby na fotografii alebo grafike budú stopercentne súhlasiť s dodanými súbormi.

Reklamáciu je nutné zaslať na vlastné náklady, najlepšie doporučeným listom. Každá reklamácia musí bezpodmienečne obsahovať  daňový doklad. Zásielky na dobierku nebudú prijaté.

Čl. VIII - Ostatné dojednania

Zákazník nie oprávnený odstúpiť od zadanej objednávky. V zmysle ust. § 12 ods. 5 z.č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji nie zákazník oprávnený odstúpiť od zadanej objednávky.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť podmienky a rozsah ním poskytovaných služieb. Zmena je platná a účinná a pre zákazníka záväzná dňom jej oznámenia používateľovi. Oznámením sa rozumie uverejnenie na www.printimages.sk. Požívateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami podmienok. Ak bude používateľ pokračovať v používaní služieb po vykonaní zmien týchto podmienok, má sa za to, že s týmito zmenami súhlasí.

Ak sa niektorá časť týchto podmienok považuje za neplatnú alebo nevymáhateľnú, vykladá sa spôsobom, ktorý je v súlade s príslušnými zákonmi tak, aby čo najlepšie zodpovedala pôvodnému zámeru. Zvyšné časti zostávajú platné a účinné v plnom rozsahu.